ឧបករណ៍រោងចក្រ

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

ម៉ាស៊ីនចងខ្សែកាប

ម៉ាស៊ីនកាត់និងទាញខ្សែកាប

ម៉ាស៊ីនឆ្នូតខ្សែកាប

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

មីក្រូវ៉េវឌូស្តូន

អ្នកវិភាគបណ្តាញ

អង្គជំនុំជម្រះការប្រេះស្រាំអំបិលអ័ព្ទ

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

ម៉ាស៊ីនអេស។ ឌី។ អេ

អង្គជំនុំជម្រះតេស្តិ៍សីតុណ្ហភាព - សំណើម

ម៉ាស៊ីនផ្សារដែក